Pievienoties katalogam

Galvenie dati

Naktsmītnes lokācija (atrašanās vieta):

viesi

gultasvietas

istabas

Naktsmītnes kontakti

Sazināšanās valodas:

Papildus informācija

Darbības mēneši:

Apmaksas veidi:

Lai naktsmītnes profils tiktu aktivizēts un atspoguļots naktsmītņu portālā (turpmāk tekstā KATALOGS), lietotājam ir jāaizpilda reģistrācijas formā nepieciešamā profila informācija (turpmāk tekstā PROFILA INFORMĀCIJA).

Reģistrācija KATALOGĀ ir par maksu, kuras apmērs ir noteikts kā arī redzams aizpildot reģistrācijas formu. Reģistrācijas maksa ir aktīva uz 2 gadiem jeb 24 mēnešu periodu no reģistrācijas brīža un var tikt piemērota atkārtoti pēc šī perioda beigām. Ja šī perioda laikā PROFILA INFORMĀCIJA netiek atjaunota vai netiek veikta atkārtota reģistrācijas maksa, tad portāla apkalpojošajai administrācijai (turpmāk tekstā ADMINISTRĀCIJA) ir tiesības deaktivizēt un dzēst naktsmītnes profilu. Datu atjaunošana notiek atjaunojot jebkuru publisko naktsmītnes profila informāciju.

KATALOGĀ ir iespējams paaugstināt sava profila pozīcijas izvēloties papildus pakalpojumus, kuriem var tikt piemērota papildus maksa. Par papildus pakalpojumiem un izcenojumiem ir iespējams iepazīties ielogojoties savā lietotāja profilā.
PROFILA INFORMĀCIJAS īpašniekam ir iespējams atteikties no pakalpojuma un dzēst savu naktsmītni no KATALOGA sazinoties ar ADMINISTRĀCIJU. Maksa par neizmantotajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

ADMINISTRĀCIJAI ir tiesības rediģēt naktsmītnes PROFILA INFORMĀCIJU pēc saviem ieskatiem, ja tas neatbilst portāla lietošanas noteikumiem vai vadlīnijām (turpmāk tekstā NOTEIKUMI). Reģistrējoties KATALOGĀ lietotājs piekrīt sava PROFILA INFORMĀCIJAS datu apstrādei. ADMINISTRĀCIJA neatbild par KATALOGĀ izvietoto informāciju un saturu, tās patiesumu un sekām (t. sk. tiesiskajām), kuras radušās KATALOGĀ izvietotās informācijas rezultātā. Par KATALOGĀ izvietoto informāciju atbild PROFILA INFORMĀCIJAS īpašnieks un izvietotājs. PROFILA INFORMĀCIJAS īpašnieks atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai nes pilnu atbildību par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t. sk. tiesiskajām), kuras rodas vai radušās KATALOGĀ izvietotās informācijas rezultātā.
ADMINISTRĀCIJA neatbild par KATALOGĀ izvietoto naktsmītņu piedāvāto pakalpojumu sniegšanu un to kvalitāti.

Par viesu grāmatā, diskusijās, komentāros un atsauksmēs publicēto informāciju atbild tikai un vienīgi ieraksta autors.
ADMINISTRĀCIJA nepārbauda šo ziņu patiesumu un neatbild par tā saturu.
KATALOGĀ lietotājiem ir aizliegts publicēt:

  • jebkāda veida ierakstus kas satur necenzētus vārdus, cieņu aizskarošu informāciju, aicinājumus, kuru mērķis ir kurināt starpnacionālu naidu, pazemot kādu dzimumu, rasi vai seksuālo minoritāti kā arī citu ar pastāvošo likumdošanu un morāli ētisko normu pārkāpumiem saistīto informāciju;
  • informāciju, kas satur datorvīrusus vai informāciju, kas izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programatūras darbībai un drošībai;
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta īpašības (junk mail, spam utml.);
  • vulgāru, ķengājošu vai citādā veidā aizskarošu informāciju;
  • pornogrāfiska un erotiska rakstura informāciju;
  • cita veida informāciju kas ietekmē vai var ietekmēt KATALOGA normālu darbību un drošību.

Atklājot portālā kļūdas vai tehniskas problēmas, lietotājam ir jāziņo par tām ADMINISTRĀCIJAI.
KATALOGĀ izvietoto bilžu un aprakstu autortiesības pieder to īpašniekiem. KATALOGĀ izvietotajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. KATALOGĀ mērķis ir popularizēt atpūtas vietas un naktsmītnes Latvijā, kā arī padarīt tās pieejamas sabiedrībai.

Reģistrējoties KATALOGĀ, lietotājs piekrīt šiem lietošanas noteikumiem. Visi strīdi kas saistīti ar šiem noteikumiem un rodas starp ADMINISTRĀCIJU un lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā neizdodas atrisināt, tad tie ir risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Aizvērt

Pievienojoties katalogam Jūs piekrītiem portāla lietošanas noteikumiem.

Reģistrācijas maksa 9.95EUR