Noteikumi

Naktsmītņu portāla (turpmāk tekstā KATALOGS) noteikumi ir paredzēti katram KATALOGA lietotājam. KATALOGA naktsmītņu profilos (turpmāk tekstā PROFILS) izvietoto informāciju pievieno un reģistrē naktsmītņu īpašnieki vai to pilnvarotās personas.

KATALOGA īpašnieki vai apkalpojošā administrācija (turpmāk tekstā ADMINISTRĀCIJA) neatbild par KATALOGĀ izvietoto informāciju un saturu, tās patiesumu un sekām (t. sk. tiesiskajām), kuras radušās KATALOGĀ izvietotās informācijas rezultātā. Par KATALOGĀ izvietoto informāciju atbild PROFILA informācijas īpašnieks un izvietotājs. PROFILA informācijas īpašnieks atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai nes pilnu atbildību par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t. sk. tiesiskajām), kuras rodas vai radušās KATALOGĀ izvietotās informācijas rezultātā.

ADMINISTRĀCIJA neatbild par KATALOGĀ izvietoto naktsmītņu piedāvāto pakalpojumu sniegšanu un to kvalitāti.
Par viesu grāmatā, diskusijās, komentāros un atsauksmēs publicēto informāciju atbild tikai un vienīgi ieraksta autors. ADMINISTRĀCIJA nepārbauda šo ziņu patiesumu un neatbild par tā saturu.

KATALOGĀ lietotājiem ir aizliegts publicēt:

  • jebkāda veida ierakstus kas satur necenzētus vārdus, cieņu aizskarošu informāciju, aicinājumus, kuru mērķis ir kurināt starpnacionālu naidu, pazemot kādu dzimumu, rasi vai seksuālo minoritāti kā arī citu ar pastāvošo likumdošanu un morāli ētisko normu pārkāpumiem saistīto informāciju;
  • informāciju, kas satur datorvīrusus vai informāciju, kas izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programatūras darbībai un drošībai;
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta īpašības (junk mail, spam utml.);
  • vulgāru, ķengājošu vai citādā veidā aizskarošu informāciju;
  • pornogrāfiska un erotiska rakstura informāciju;
  • cita veida informāciju kas ietekmē vai var ietekmēt KATALOGA normālu darbību un drošību.

ADMINISTRĀCIJAI ir tiesība dzēst jebkuru informāciju no KATALOGA pēc saviem ieskatiem, iepriekš nebrīdinot informācijas izvietotāju vai īpašnieku, neuzņemoties par to nekādu atbildību.

KATALOGĀ izvietoto bilžu un aprakstu autortiesības pieder to īpašniekiem. KATALOGĀ izvietotajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. KATALOGĀ mērķis ir popularizēt atpūtas vietas un naktsmītnes Latvijā, kā arī padarīt tās pieejamas sabiedrībai.

Atklājot portālā kļūdas vai tehniskas problēmas, lietotājam ir jāziņo par tām ADMINISTRĀCIJAI.

Lietojot KATALOGU, lietotājs piekrīt šiem lietošanas noteikumiem. Visi strīdi kas saistīti ar šiem noteikumiem un rodas starp ADMINISTRĀCIJU un lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā neizdodas atrisināt, tad tie ir risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.